Tüzük

ERDEMLİ NESİL DERNEK TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Erdemli Nesil Derneği” dir.

Derneğin kısa adı ERNES-DER dir.

Derneğin merkezi İstanbul’dur

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek,

1- İnanç ve ahlak değerlerimizin öğrenilmesi, öğretilmesi, araştırılması, yaygınlaştırılması yolunda çalışmalar yaparak sosyal yapımızın manevi dinamikler yönünden güçlendirilmesine ve yeni nesillerin kendi medeniyetimiz ekseninde yetişmelerine katkı sağlamak.

2- Medeniyet perspektifinden hareketle köklerimizden aldığımız değerleri günümüz şartlarında geçerliliği olan projelerle nitelikli birey, nitelikli kurum, nitelikli toplum inşasına yöneltmek.

3-Toplumumuza ve mensubu olduğumuz medeniyet havzasına öncülük edecek kadrolar ve kurumlar oluşturmak.

4- İlim, fikir, tarih, kültür, din, ahlak, iktisat, sanat gibi sahalarda toplumumuzun her yönden gelişmesine ve insanlarımızın üretkenliğine katkıda bulunmak.

5- Üyeleri arasında ve tüm toplum katmanlarında yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaymak; ihtiyaç sahiplerine eğitim, gıda, giyim, sağlık, kira, yakacak vb. zaruri ihtiyaç alanlarında ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak.

6- İnsan hak ve hürriyetlerine yönelik her türlü olumsuzluğa ve hukuksuzluğa karşı hak ve özgürlük bilinci oluşturmak; bu hususta her türlü çabayı sergilemek, bu alanlarda çalışma yapanlara destek olmak.

7- Dil, din, düşünce, eğitim, sanat, edebiyat vb. alanlarda nitelikli düşünceler/ürünler/anlayışlar/projeler üretilmesini, nitelikli düşüncenin öne alınmasını ve topluma yaygınlaştırılmasını sağlamak.

8- Toplumda iyiliklerin yaygınlaşması kötülüklerin ortadan kaldırılmasını sağlamak.

9- Bilinçli birey, bilinci aile, bilinçli toplum oluşturulmasını sağlamak

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1- Üye kaydetmek, kayıtlı üyeleri dernek amaçlarını benimseyen bilinçli bireyler haline getirip katkılarını temin etmek

2- Üyelerin, derneğin amacına yönelik bilgi ve becerilerini, beşeri münasebetlerini artırmak, devam ettirmek ve geliştirmek amacıyla konferans, sempozyum, panel, seminer, yemekli toplantı, konser, tiyatro, sergi, spor müsabakaları, yarışmalar, geziler, fuarlar, vb. her tür etkinliği düzenlemek, lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak, animasyon, gösteri ve tiyatro grupları, çocuk, genç ve yetişkin kulüpleri kurmak,

3-Çalışma konu ve amaçlarını gerçekleştirmek için federasyonlar kurmak veya kurulu bir veya birkaç federasyona katılmak; bu kurum ve vakıflar arasında maddi ve manevi yönden dayanışmayı artırmak için dayanışma fonu, araştırma ve bilgi kurulları, platformlar oluşturmak ve bu gibi her tür işbirliğinde bulunmak,

4-Tüzük amacını gerçekleştirmek için derneklere tanınan tüm haklardan faydalanmak,

5-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını yayınlamak

6-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak,

7-Anketler, kamuoyu araştırmaları yapmak.

8-Çalışmalarını duyurmak ve toplumun bilgilendirilme hakkını kullanmasına yönelik olarak amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, televizyon ve radyo programları yapmak ve bu gibi her tür yayın aracını kullanmak,

9-WEB Sayfaları, internet portalı ,e-mail Gurupları kurmak, işletmek, internet üzerinden amaçları ile ilgili online(çevrimiçi) eğitim hizmetleri sunmak, iletişim merkezleri kurmak,